INLIGTING OOR PEPUDA WETGEWING

PEPUDA is die akroniem vir “PROPMOTION OF EQUALITY AND PREVENTION OF UNFAIR DISCRIMINATION AMENDMENT ACT BILL 2021. (Click op die naam van wet indien jy die wet wil lees)  Hierdie wet is ‘n wet wat reeds vanaf 2000 poog om gelykheid te bevorder en onbillike diskriminasie te verhinder.

As kerk is dit deel van ons getuienis van die evangelie van die Koninkryk van God om te sê dat ons gelykheid wil bevorder en onbillike diskriminasie wil verhinder. MAAR hierdie wet skep vir ons wesenlike probleme.

Die wet het die potensiaal om ten minste die volgende negatiewe uitwerking op ‘n gesonde gemeenskap in Suid Afrika te hê:

  • Die demokratiese bestel in Suid Afrika word deur hierdie wetgewing bedreig.
  • Artikel 15 van die Grondwet wat handel oor “Vryheid van Uitdrukking” word op so ‘n manier aan bande gelê dat van ons diepste geloofsoortuigings dalk as haatspraak gesien sou kon word.
  • Die regering sal nou “codes of practice” kan opstel wat aan nie-regerings organisasies, soos bv. kerke; maatskaplike dienste; gemeenskapsorganisasies; ens. kan dwing om aan sekere vereistes te voldoen.
  • Die hele basiese demokratiese beginsel van vryheid van assosiasie, word intens bedreig deur hierdie wetgewing

Die dagbestuur van die Algemene Taakspan Regte (ATR) van die NG Kerk het verlede vergader om die aangeleentheid te bespreek en aanbevelings aan die dagbestuur van die Algemene Sinodale Moderamen (ASM) van die NG Kerk te maak.

Deel van die aanbeveling aan die ASM is dat die NG Kerk deur ons Algemene Sekretaris (Dr. Gustav Claasen) amptelik beswaar moet maak by die regering en die Departement van Justisie oor die wetgewing en dat die probleme wat die NG Kerk voorsien duidelik uitgespel moet word. Dr. Claasen het reeds op 15 Junie ‘n verklaring in hierdie verband uitgereik. Daar het ook op 15 Junie ‘n BERIG IN KERKBODE (Click hier om na die Kerkbode artikel te gaan) hieroor verskyn waar dr. Claasen se verklaring volledig aangehaal word.

Hoe moet ons reageer?

Eerstens dink ek ons moet ons amptelike kanale, dr. Gustav Claasen as Algemene Sekretaris van die NG Kerk, toelaat en vertrou om met die hulp van kundiges namens die NG Kerk beswaar aan te teken. 

Tweedens staan dit gemeentes en individue ook vry om beswaar te maak. Petisies gaan waarskynlik nie die ideale manier wees nie, omdat dit dikwels as een beswaar gereken word. Enige iemand kan egter ook die vorm voltooi en aan fbhayat@justice.gov.za epos.

Gemeentes of organisasies kan die onderstaande vorm voltooi indien hulle beswaar wil maak.