Geen organisasie kan sonder geld funksioneer nie. Ook nie ons gemeente nie. God roep ons ook om goeie rentmeesters te wees wat die geld waarmee die gemeente die kerkraad vertrou op ‘n verantwoordelike manier te bestuur. Hierdie bestuur behels die opstel van ‘n begroting en dan die toesig hou oor die inkomste en uitgawes. Mense met kundigheid oor finansies kan gerus by hierdie aksie van ons gemeente betrokke raak.

Kontak: Dirk Fourie (0829054572)

Bankbesonderhede:

Rekeninghouer: NG Waverley

Bank: ABSA

Taknommer: 335245

Rekeningnommer: 1430157120

SNAPSCAN

SNAPSCAN (2)