Cunninghamlaan Bedieningspunt
Tussen Spioenkop & Frystraat
Waverley
Tel.: 012 332 1779
E-pos: ngwaverley@mweb.co.za

Eredienstye:
Sondae: 8:30 - 9:30; 10:30 - 11:30; 14:30 - 15:30 (Sepedi); 17:15 - 18:15
Kategese: Junior (Gr 0-6) 9:30
Senior (Gr 7-10) 17:15

Padkaart
25°42'08.05"S
28°14'59.66"E

Ons wil as Geloofsfamilie, God Drie-enig voluit dien deur  God in alles te verheerlik, geestelik te groei, vir mekaar om te gee, en 'n verskil in ons wêreld te maak.

30ste Laan Bedieningspunt
Tussen Ben Swart &
Haarhoffstraat
Villieria
Tel.: 012 330 1077
E-pos: ngwaverley@mweb.co.za

Eredienstye:
Sondae: 9:00 - 10:00; 18:30 - 19:30
Kleuterkerk: 9:00 - 10:00 (bokant Konsistorie)
Kategese: 10:00

Padkaart
25°42'46.66"S
28°14'08.66"E
Tuisblad Bediening Ons Jeug Ons Gemeente Kontak OnsBediening

 Kerkure

Sien asb. inligting bo-aan bladsy.
 
 Deernisbediening

Kliek hier vir al die gemeentelike aksies.

 Preke op CD

Het u 'n preek misgeloop, of wil u graag weer na 'n preek luister of met 'n ander deel? CD's van preke kan bestel word @ R 10,00 per CD. Voltooi die blou vorms by die kerkdeure, of kontak:

Sarel Meyer (Cunninghamlaan)
Tel.: 012 377 0985
Sel: 072 239 3664


Fanie Kotzé (30ste Laan)
Tel./ Faks: 012 330 1077
Sel: 082 320 8163


 Gesprek met 'n leraar

Het u ondersteuning en/of bemoediging nodig? Wil u graag besoek ontvang? Is u 'n nuwe intrekker? Wil u voorbidding vir iets of iemand vra? Of ervaar u tans 'n krisis en het u behoefte om met iemand te praat?

Kontak asb. enige van die leraars, of die kerkkantoor, of voltooi 'n vormpie beskikbaar by die kerkdeure. Alle kommunikasie sal as streng vertroulik hanteer word.

Indien u bewus is van gemeentelede wat besoek benodig, gee asb. hul name aan 'n dienswerker, 'n kerkraadslid, enige van die leraars, Tossie Ferreira, Kobus Bonthuys of die kerkkantore met die oog op 'n besoek in die hospitaal of tuis.

 Kinderbediening

Besoek die Kinderbediening op Facebook - Raakvat Vingertjies

 Seniorbediening

Navrae:

Aftreeoorde: Ds Bertus Olivier  Tel.: 012 332 3069 Sel: 072 547 2676  E-pos: oli4@lantic.net

Residensiële gebiede: Dr Bettie Wagner-Ferreira Tel.: 012 347 4842 Sel: 082 895 6062
E-pos:
mferreira@intekom.co.za

Meer inligting oor die Arende (Seniorbediening)
 

'n Deel van die gemeente se bediening is gefokus op 3 tehuise vir bejaardes, naamlik:
  • Huis Vergenoeg
  • AGS Ouetehuis
  • Oos-Moot aftreeoord

Dit behels ongeveer 298 besoekpunte.

Die bediening behels die volgende:

1. Eredienste: Elke Sondag om 10:30 by Huis Vergenoeg.
2. Weeklikse biduur by Huis Vergenoeg: Woensdae om 10:30.
3. Besoeke aan die inwoners van die aftree-oorde (jaarlikse huisbesoek, siekebesoek, krisis- en opboubesoeke).
4. Pastorale begeleiding van die personeel van die tehuise.
5. Lidmate bedien mekaar deur Bybelstudie- en biduurgroepe wat weekliks bymekaar kom. Hulle ondersteun en help mekaar soos en waar nodig.
6. Onder ons seniorlidmate is daar baie wat in groepe of individueel voorbidding doen. Hulle bid nie net vir mekaar nie, maar dra ook die gemeente se aktiwiteite deur gebed!

Die dienswerk word behartig deur die ouderling, diaken en dienswerkers. Ds Bertus Olivier is die leraar wat hoofsaaklik verantwoordelik is vir hierdie bediening.  Getuieniswerkgroepe

Gesinne en jeug
Kleingroepe/ Omgeegroepe
Erediens


 Gebedsgroepe

Daar is verskeie gebedsgroepe waarby lidmate kan inskakel. Kliek hier vir inligting.

Gebedsrooster

Die gebedsrooster is in gedrukte formaat by die kerkdeure beskikbaar.
Navrae: Kobie Geldenhuys Tel.: 012 333 2916
  Sel: 082 469 2391


Gebedsnetwerk

Missie: Om lidmate aan te moedig om daagliks tot God te nader vir:

  • die fisiese en geestelike behoeftes van die gemeente;
  • die uitbreiding van God se Koninkryk;
  • aanbidding, lofprysing en danksegging,

deur:

‘n gereelde gebedsprogram wat oor 5 weke strek te voorsien, bloot as riglyn vir daaglikse verenigde gebed.

Doel:

  • Om gemeenskaplik tot God te bid oor dinge waaroor ons as gemeente saamstem (Mat 18:19).
  • Om ‘n gees van samehorigheid en eensgesindheid in die gemeente te bevorder.
  • Om gehoorsaam te wees aan God se opdrag om te volhard in gebed (Kol 4:2).

Uiteensetting: Vir elke dag van die week word ‘n ander letter van die woord VOLHARD gebruik as tema vir die verskillende sake waaroor gebid word.

Sondae: V – V ader, Seun en Heilige Gees
Maandae: O – O pdrag om te getuig
Dinsdag: L - L ewensbehoeftes
Woensdag: H – H eiligwording, geestelike groei
Donderdag: A – A ksies, Kleingroepe & bedieninge
Vrydag: R – R akkers, kinders & jeugwerk
Saterdag: D – D ominees, leiers & gemeentesake

BELANGRIK: Almal in die gemeente, ook die kinders en jongmense, word vriendelik uitgenooi om gemeentesake waaroor gebid moet word vroegtydig onder ons aandag te bring sodat dit in die volgende program bygevoeg kan word.
Kontakpersoon: Kobie Geldenhuys (Tel.: 012 333 2916 Sel: 082 469 2391)


 

Nuttige Skakels
NG Kerk
Die Bybel
E-kerk
Die Kerkbode
Fakulteit Teologie (Univ. van Pretoria)
Kletskerk
Godsdiens@Die Knoop

Om te lees ...
Ds Attie se Koffietafel Blog
Bybelleesprogram
Gebedsrooster
Kruik Argief
Preek-argief
Tieners@Waverley
Vox Viva Internettydskrif

Word deel van ons Poslys
Word deel van ons e-pos poslys
ngwaverley@googlegroups.com
 
Stuur 'n e-pos aan die Webmeester indien u geregistreer wil word
 
 Laaste datum opdateer: 19/10/2010
Webbladsy word gehuisves deur TheDOT. Kontak die Webmeester.