Geloofsoffers

In Februarie elke jaar word die gemeente genooi om ‘n geloofsoffer-belofte te maak. Die bedoeling van die geloofsoffer-belofte is dat die geld aangewend word vir ‘n spesifieke saak soos besluit. In 2017/2018 is die geloofsoffer-belofte aangewend vir die versorging van verskillende mense in nood.  

Die gewone uitgawes van die gemeente (Administrasie, onderhoud, munispale rekeninge, salarisse, ens) word betaal uit lidmate se maandelikse dankoffer. Ons is die Here baie dankbaar vir lidmate wat getrou is in die gee van hulle dankoffers.

Lidmate word aangemoedig om hul maandelikse offergawes per debietorder te laat aftrek. Kontak asb. die kerkkantoor vir ‘n vorm. Andersins is u baie welkom om u bydrae direk in die kerk se bankrekening in te betaal.

Bankbesonderhede
Rekeninghouer: NG Waverley
Bank: ABSA
Taknr: 335245
Rekeningnr: 1430157120