Gesprekstema: 20-26 Maart 2011

Matteus 17:1-9

Die Verheerliking op die berg.

Begin.

Laat elkeen in die groep die hoogtepunt van sy/haar week deel.

Gesprek.

Lees Matteus 17:1-9.

1. Maak jou oë toe en probeer sien hoe die gebeure op die berg voor jou afspeel. Probeer in Johannes se vel inklim en beleef die gebeure asof jy self daar is. Wat sien jy alles? Wat beleef jy alles?

2. As daar ’n woord of ’n vers is wat vir jou iets beteken, lees dit sonder om daarop kommentaar te lewer.

3. Hoe verstaan jy hierdie gedeelte en watter betekenis het dit vir jou?

4. Vooraf gebeure:

 • Matteus 16:16 – Petrus bely dat Jesus die Christus is.
 • Matteus 16:21 – Jesus kondig aan dat Hy moet ly.
 • Matteus 16:22 – Petrus is baie teleurgesteld om dit te hoor.
 • Matteus 16:24 – Die dissipels hoor dat hulle ook sal moet kruisdra.
 • Vertel vir mekaar hoe julle sou gevoel het as julle in die dissipels se posisie was.
 • Was daar al tye toe julle so gevoel het?

5. Vergelyk hierdie gebeure en in besonder die woorde in vers 5 met die gebeure en die woorde in Matteus 3:13-17 (veral vers 17). Wat sien jy?

6. Na al hierdie dinge beleef die drie dissipels die gebeure wat in hierdie verse beskryf word. Hierdie is ’n toekomsblik van Jesus se heerlikheid. God praat self uit ’n wolk met hulle. (“Op ’n berg” en “uit ’n wolk” is beide Ou-Testamentiese beelde van die teenwoordigheid van God) Petrus se belydenis word bevestig.

7. Watter waarde het hierdie gebeure vandag vir jou?

8.  Wat verwag die Here van ons na aanleiding van hierdie gesprek?

Afsluiting

Mens aanbid God vir wie Hy is. Noem in een sin ’n eienskap of karaktertrek van God wat by jou vasgesteek het na vanaand se gesprek. Sluit af deur vir die wat kans sien die geleentheid te gee om een sin te bid.

Laai die Word dokument hier af: Week 20-26 Maart Matteus 17v1-9

13-19 Maart Genesis 3:1-24

13-19 Maart 2011

Genesis 3:1-24

Die versoeking in die Tuin.

Ter voorbereiding op die gesprek en nadink na die gesprek:

Lees die gedeelte soveel kere as moontlik.

Lees ook Psalm 32; Romeine 5:12-19 en Matteus 4:1-11.

Vra elke keer: Hoekom is hierdie gedeelte in die Bybel.

 

Lees Genesis 3:1-24

 1. Wat sien jy in hierdie gedeelte wat jy dink jy tot nou toe misgekyk het?
 2. Wat gebruik Satan om Eva te oortuig?
 3. Watter menslike swakheid in Eva dink jy het die duiwel uitgebuit?
 4. Wat dink jy kon Eva/kan ons doen om te verhinder dat ons op dieselfde manier mislei word?
 5. Iemand het gesê dat ons die “Dit voel so goed, kom ons doen dit.” geslag is. Wat dink jy daarvan? Hoe pas dit in by wat hier gebeur?
 6. Hoekom het Adam en Eva weggekruip?
 7. Wie dink jy was die meeste verantwoordelik vir wat hier gebeur het?
 8. Hoe probeer Adam en Eva hulle optrede regverdig?
 9. Hoe voel jy oor God se beslissing/oordeel in hierdie gedeelte? Watter verhouding dink jy’s is daar tussen skuld en straf/beslissing/oordeel?

10.  Adam en Eva het hulle sonde agter vyeblare probeer wegsteek. Hoe dink jy probeer mense vandag hulle sonde wegsteek?

11.  Hoe sou jy sonde definieer na aanleiding van hierdie gedeelte?

Afsluiting.

Dink na oor: (Nie vir gesprek in die groep nie.)

Watter versoekings moet ek op hierdie stadium hanteer?

Hoe sou jy jou verhouding met God op hierdie stadium beskryf? 

Hierdie week: Probeer om soveel kere as moontlik die volgende gebed te bid:

Here Jesus, Seun van God, wees my arme sondaar genadig.

Laai word-dokument af: 13 -19 Maart Genesis 3v1-24

6-12 Maart 2011 Johannes 6:60-70

?Begin

Hoe het jy gevoel toe jy deur ’n goeie vriend in die steek gelaat is of iemand op wie jy verlief was sy/haar rug op jou gedraai het?

Lees: Johannes 6:60-70

Vooraf: Probeer om ’n paar keer voor die byeenkoms deur die gedeelte te lees en daaroor na te dink. Vra bv. die volgende vrae:

Wat leer ek van God; myself; ander; die lewe; die wêreld; Christenskap; ens.

Hoe sou ek in gebed op hierdie gedeelte kon reageer?

Gesprek.

1.       Wat tref jou wanneer jy hierdie gedeelte lees?

2.       Watter vrae het jy nadat jy hierdie gedeelte gelees het?

3.       Met wie identifiseer jy in hierdie gedeelte? Hoekom?

4.       Wat het Jesus gesê wat vir die mense te erg was?

5.       Hoekom dink jy het Petrus en die ander liewer besluit om te bly?

6.       Wat van dissipelskap maak dat mense sê: “Wat Hy nou sê is darem te erg. Wie kan daaraan gehoor gee?” (Johannes 6:60)

7.       Weet jy van iemand wat opgehou het om ’n volgeling van Jesus e wees? Hoe het dit jou laat voel?

8.       Hoe gebruik sommige mense vir Jesus soos iemand wat hulle kan hiet en gebiet? Hoe en wanneer was jy al in die versoeking om dit te doen.

9.       Hoe sluit vanaand se gesprek aan by ons simboliek vir dissipelskap?

Afsluiting.

 Dissipelskap 6-12 Maart 2011

27 Februarie-5 Maart – Die Moederhart van God

Lees: Psalm 131:1-3

Indien jy vooraf op jou eie deur die stuk lees, dink veral oor die volgende vrae. Probeer om soveel keer as moontlik die stuk voor die tyd te lees en oor die vrae te dink.

Wat bely die digter in vers 1? Hoekom bely hy dit?

Watter vergelyking maak die digter in vers 2? Hoekom juis hierdie vergelyking?

Watter raad het die digter vir die res van Israel? Hoe sou jou leefstyl wees as jy die raad moes volg?

 

1.       Hoe weet jy as daar selfverheffing en hoogmoed in iemand se lewe?

2.       Wat maak dat selfverheffing en hoogmoed in mense se lewens is? 

3.       Wat dink jy word bedoel met: “Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is?”

4.       Wat is die dinge waaroor mense besorg is?   

5.       Hoe sluit Matteus 6:26-28 aan by hierdie gedeelte?

6.       Hoekom dink jy gebruik die digter juis die beeld van ’n kind op sy ma se skoot?

7.       Watter emosie beleef jy wanneer jy hierdie beeld lees?

8.       Wat dink jy keer dat mense hulle so oorgee in die arms van God?

 9.       Hoe “wag mens op die Here?”

 Afsluiting.

Laai die “Word”-dokument hier af: 6 Maart 2011 Psalm 131 Die Moederhart van God

22-29 Januarie 2011

KLEINGROEPE GESPREKSTEMA

23-29 Januarie

GOD SE WERK IN DIE GEMEENTE

BEGIN

Wat het met jou gebeur vandat ons mekaar laas gesien het?

LEES: 1 Korintiërs 1:1-9

 1. Watter woorde of frases in hierdie gedeelte het jou getref?
 2. Wat leer ons van Jesus in hierdie gedeelte?
 3. Waarvoor sê Paulus alles dankie? Hoe laat dit jou dink en voel oor die gemeente?
 4. Paulus skryf hierdie brief om die gemeente te vermaan omdat hulle die Here in hulle doen en late teleurgestel het. Tog is hy vir al hierdie dinge dankbaar. Wat sê dit vir ons oor God se genade?
 5. Dink na oor die volgende twee opmerkings:
 6. “Ons moet probeer om ’n advertensie vir Jesus se tweede koms te wees.”
 7. “God gebruik ons om ’n advertensie te wees vir Jesus se tweede koms.”
 8. Volgens vers 9 het God ons geroep om getrou verenig met Jesus te lewe. Hoe kan ons as gemeente dit regkry?

GEBED

Dink aan die dinge waarvoor Paulus dankie sê.

Waarvoor sou jy graag vir die Here wil dankie sê met betrekking tot ons gemeente?Wat sou jy vir die Here wou vra na aanleiding van hierdie gedeelte?

13-20 Februarie 2011 -Dissipelskap

NG GEMEENTE WAVERLEY

13-19 Februarie 2011

DISSIPELSKAP

Begin:

Watter persoon het die grootste invloed op jou lewe as Christen gehad?

Die gemeente se tema vir die jaar is Dissipelskap. Jesus het twaalf volgelinge gehad wat vir ongeveer 3 jaar elke oomblik van elke dag by Hom was. Hy het hulle geleer en hulle toegerus. Daardie dissipels van Jesus het die evangelie tot in al die lande rondom die Middellandse see en selfs se vêr as Indië geneem. Deur ons fokus op dissipelskap vir die jaar, neem ons weereens ons verantwoordelikheid ernstig om die Goeie Nuus van Jesus verder te neem.

Ons gaan deur die loop van die jaar hierdie simbool gebruik om ons aan dissipelskap te herinner. Continue reading