DIE BYBEL DEUR GOD GEÏNSPIREER

Die Bybel is die geïnspireerde woord van God. Christene dwarsoor die wêreld glo dit met hulle hele hart. Oor die presiese aard van hierdie inspirasie, loop die menings ‘n bietjie uiteen. In 2 Timoteus 3:16 lees ons die woorde:

“Die hele Skrif is deur God geïnspireer…”

Ons moet egter in gedagte hou dat toe Paulus daardie woorde aan Timoteus skryf, toe is die Kanon (Die boeke waaruit die Bybel sou bestaan) nog nie vasgestel nie.Al die boeke van die Nuwe Testament was op daardie stadium nog nie eens geskryf nie. Wat wel waarskynlik vasgestel was, was die eerste vyf boeke van die Bybel wat ongeveer 400 v.C. by Jamnia vasgemaak is en die profete wat teen ongeveer 200 v.C. gefinaliseer is. Waarskynlik praat Paulus van daardie boeke as die “hele Skrif” wat deur God geïnspireer is. Die ander boeke van die Ou Testament is waarskynlik teen ongeveer 100 n.C. gefinaliseer. Oor die 27 boeke van die Nuwe Testament word daar eers in 363 n.C. by Laodisea finaal besluit watter boeke in die Nuwe Testament sou wees.

Die Bybel soos ons hom ken het eintlik op ‘n baie laat stadium tot stand kom.  Voordat die gebeure op skrif gestel is, is dit eers mondelings oorgelewer. Die alfabet kom eers in 2000 v.C. op die toneel. Tot ongeveer 800 v.C. is die skryfkuns ook meestal beperk tot paleise ens.

Die proses waardeur die Skrif tot stand gekom het, was dit iets soos die volgende:  Continue reading

LOUIS BOTHA KINDERHUIS -STIL PASSIE

Louis Botha Kinderhuis bied hierdie jaar tydens Paasfees ‘n Passiespel met n verskil aan. Hulle gaan die gebeure in die laaste week van Jesus se lewe op die gronde van die kinderhuis op n statiese wyse uitbeeld. Mense gaan dan vir die week in die aande die geleentheid kry om deur die passiespel te stap en om die lydingsweg van Jesus op n nuwe en kreatiewe manier te beleef.

Die Kinderhuis kan dit nie op hulle eie doen nie en hulle vra daarom gemeentes se hulp. Die gemeente kan op die volgende manier help :

Kan jy op enige manier help, of deel wees van die passiespel vir die ses dae?

  1. Help met die beplanning. (Die taakgroep vergader Dinsdae-oggende om 09:00.)
  2. Help met die bou van die dekor.
  3. Help met elektriese installasies ens.
  4. Skilder van die dekor.

Indien jy kan help, kontak ds. Attie by attie@ngwaverley.co.za

Bediening in die wyke

Ons gemeente is tans in ‘n nuwe opwindende fase van groei en ontwikkeling. Al hoe meer lidmate raak betrokke by die werksaamhede en aktiwiteite van die gemeente. Erediensbywoning styg en meer as 40 kleingroepe kom gereeld bymekaar. Krummels (Tieners van die gemeente) kom elke Dinsdag-aand bymekaar en die aksie het besonder gegroei oor die laaste jaar. Elke Dinsdag-aand kom daar ook n groot groep kinders van 3 jaar tot by Gr. 6 (Raakvatvingertjies) bymekaar. Ons het in hierdie jaar die ontstaan van n gefokusde bejaardebediening (Arende) beleef en hulle gaan steeds van krag tot krag. As gemeente is ons by verskeie plekke betrokke waar mense in nood gehelp word.

Ons gemeente is in verskillende wyke opgedeel. Elke lidmaat is in ‘n spesifieke wyk. Daar is egter altyd ’n tekort aan wyksdiakens om die wyke te bedien. Die belangrikste redes vir hierdie tekort aan wyksdiakens is:

1. Vol programme, lang werksure en gesinsverpligtinge, maak dit vir mense al hoe moeiliker om as wyksdiakens op te tree.

2. Baie van ons wyksdiakens is dames. Besoeke moet meestal laat-middag vroeg-aand gedoen word. As gevolg van die misdaadsituasie in ons land is dit gevaarlik om van hulle te verwag om daardie tyd van huis tot huis te beweeg.

3. As gevolg van mense se vol programme is min wyke se mense almal op een aand beskikbaar. Die gevolg is dat die diakens/wyksdiakens dikwels verskeie aande weg van hulle eie huis af moet wees wanneer hulle die mense in die wyk besoek.

Hierdie situasie noodsaak ons as gemeente om nuwe maniere te soek om met mekaar kontak te maak. Die bediening van die lidmate bly steeds ’n baie hoë prioriteit in die gemeente. Die tekort aan wyksdiakens het egter tot gevolg dat mense wat versorging nodig het nie versorg word nie. Elke lidmaat kan die oë en die ore van die gemeente wees deur te laat weet wanneer mense versorging nodig het. Skakel asseblief die kerkkantoor of die leraar sodra u weet van iemand wat aandag nodig het.)

Ons as gemeente is die huisgesin van God. Ons moet mekaar versorg en bedien. Ons moet egter ook altyd gereed wees om in die lig van omstandighede nuut en vars te dink oor die bediening.

Ons gemeente staan voor ’n uitdaging om hierdie saak aan te spreek en dit is een van die sake wat in 2011 besondere aandag gaan kry. Indien iemand ’n opbouende bydra het om in hierdie verband te lewe, stuur gerus vir ons ’n e-pos of skryf ’n briefie en plaas dit in die kollektesakkie oor hoe hierdie saak hanteer kan word.

Familiefees: Vrydag 11 Maart: 18:00 C-Laan

Een maal per kwartaal vier ons as huisgesin van God ons familiefees deur saam te kuier en saam te eet. In Bybelse tye het die gemeenskaplike maaltyd n belangrike rol gespeel en vandag is dit steeds ‘n besondere manier om mense aan mekaar te bind.

Kom Vrydag-aand vanaf 18:00 en breek brood saam met die res van jou geloofsfamilie. Bring ‘n piekniekmandjie of bring ietsie om te braai. As jy nie jou eie braaier het nie, daar sal ook vuur gemaak word om op te braai.

Navrae: Kontak Gerrit Lotter by 083 256 4503 of ds. Attie by 082 418 5054.

Haal asseblief eers die naam van die webmeester van die kennisgewings af.(Ina het gevra.) Ons sal later weer sê wie die webmeester is.