KLEINGROEPE – Eerste Kwartaal 2018

Oor twee weke hierdie tyd (Sondag 21Januarie 2018) sal die eerste oggenddiens van die kwartaal verby wees. Ons sou dan reeds ons erediens- en kleingroepreeks vir die kwartaal aangekondig het. Ons glo dat ons as gemeente onder die leiding van die Heilige Gees op ‘n besondere reis is. Ons is ook daarvan oortuig dat die volgende tree wat ons moet gee is om opnuut te fokus op die gemeente as die huisgesin van God. 

Ons het reeds die weeklikse tekste en temas vir die eredienste en die kleingroepe bepaal. Elke Sondag-oggend tydens die eredienste by Cunninghamlaan, 30ste Laan en Huis Vergenoeg gaan daar uit die teks oor die tema gepreek word. 

Die tekste en temas en volgorde is soos volg:  Continue reading

GELOOFSGEWOONTE VAN ADVENT

Elke Sondag in advent (vier Sondae voor Kersfees) steek ons in ons gemeente aan die begin van die erediens ‘n ander kers aan.  Elke keer brand die kers(e) wat die vorige Sondae aangesteek is reeds. By die aanvang van die erediens steek ons dan die volgende kers aan. Op Kersdag steek ons dan die Christus kers aan.

Hierdie vyf kerse simboliseer die koms van Christus, die lig vir die wêreld.  Elkeen van die kerse verwoord iets van die gesindheid of ingesteldheid van ons voorbereiding vir die koms van ons Here, Jesus Christus. Die volgorde van die kerse (in die NG Kerk in elk geval) is:

Eerste advent: Hoop

Tweede advent: Vrede

Derde advent: Vreugde

Vierde advent: Liefde

Geloofsgewoontes of geloofsrituele, soos byvoorbeeld die aansteek van kerse, is ‘n belangrike deel van ons verhouding met en aanbidding van God. Continue reading

SKOLE OP ONS PERSELE

By beide 30ste Laan en Cunninghamlaan verhuur ons van ons fasiliteite aan skole. Die verhuring dien ‘n dubbele doel. Eerstens is dit die manier waarop ons sê dat ons ook in ons gemeenskap is en dat ons graag in ons gemeenskap ‘n verskil wil maak.

Ons is gemeente in die gemeenskap vir die gemeenskap.

Tweedens het die verhuring ook die voordeel van addisionele inkomste vir die gemeente. Beide hierdie aspekte maak dat die teenwoordigheid van die skole op ons persele van ons vra om hier en daar ‘n opoffering te maak met betrekking tot ons eie gerief en hoe dinge altyd was. Ons bly die hele tyd in gesprek met die skole indien enige iets gebeur wat ons dink hulle aandag nodig het, maar ons is ook dankbaar vir die wyse waarop ons as gemeente hulle in ons wêreld verwelkom.

NAGMAAL – SONDAG 17 SEPTEMBER 2017

KINDERNAGMAAL 

Volgende Sondag vier ons die nagmaal. In ons gemeente is dooplidmate ook welkom om die nagmaal te gebruik. Ouers het egter die finale sê hieroor. Ons versoek ouers om hieroor met hulle kinders te gesels en saam te besluit of hulle nagmaal gaan gebruik of nie. Enige gesin wat hulp wil hê om met hulle kinders hieroor te praat, kan op die gemeente se facebook blad gaan kyk of vir een van die predikante hulle epos stuur waarna ons dit sal aanstuur.

OUPA EN OUMA SONDAG – SONDAG 17 SEPTEMBER 2017 (Volgende Sondag)

Volgende Sondag is oupa en ouma Sondag. Almal wat alreeds ‘n oupa of ‘n ouma is word na die erediens genooi. Ons vra ook al ons kinders om hulle eie oupas en oumas te nooi om saam met ons die erediens by te woon. Daar sal dan volgende Sondag nie kinderkerk tydens die erediens wees nie. Kinders sal saam met hulle oupas en oumas die erediens bywoon en ook die nagmaal vier.

Ek glo nie meer in God nie

Ek is altyd verbaas oor wat dit is wat veral by tieners vassteek na ‘n preek. Sondag wat verby is het ek die verhaal vab Jakob gebruik. My tema was “Oortreders sal veragtervolg word.” As mense vervolg ons oortreders. God agtervolg oortreders en maak hulle deel van dit waarmee Hy besig is. God het Jakob nie vervolg nie, maar Hom agtervolg en Hom deel gemaak van God se verhaal.

In die gesprek met die tieners na die preek was dit eerstens duidelik dat die term “agtervolg” vir hulle ongemaklik is. Continue reading

KERKRAADSBESLUIT RAKENDE EREDIENSTE IN VAKANSIES

Die kerkraad het op Maandagaand 30 Julie 2017 onder andere daarvan kennis geneem dat die beeld van die gemeente as een gemeente wat op verskillende plekke eredienste hou (30ste Laan, Cunninghamlaan, Huis Vergenoeg en onlangs ook AGS/Eden) al hoe meer die eenheid in die gemeente bevorder. Die eenheid het ook duidelik na vore gekom in die vergaderings van Diensgroepe en die kerkraad wat elke kwartaal by ‘n ander punt gehou word. Die vergaderings is baie getrou bygewoon ongeag die plek waar mense eredienste bywoon.

Die gemeente het nou die ideale geleentheid om hierdie eenheid nog meer te vier. Continue reading

DAAGLIKSE GEBED – 3 AUGUSTUS 2016

Almagtige God en hemelse Vader, U alleen het aan my ook die wonder van die lewe gegee en U alleen kan my wil en my begeertes op U wil en U eer gerig hou.

In hierdie dag sal miljoene Suid-Afrikaners gaan stem. Ek bid dat elkeen wat graag wil gaan stem sal kan gaan stem en nie deur geweld verhinder sal word nie. Ek bid dat ons juis op hierdie dag opnuut bewus gemaak sal word van die veevlvuldige diversiteit van die mense wat na U beeld geskep is en dat ons ons in daardie diversiteit sal verheug en verlustig. Bewaar elkeen van ons van moontlike geweld op hierdie stemdag.

In besonder bid ek vir die wat aan U behoort, dat hulle nie hulle hoop in die uitslag van ‘n verkiesing of een of ander politieke party of een of ander persoon in ‘n leiersposisie sal stel nie. Ons weet dat ons nie op prinse of presidente of politieke partye kan vertrou nie. Ons vertrou in U en U alleen.

Vandag bid ek: “Laat U koninkryk op die aarde kom net soos in die hemel.” Ons bely: Christus Jesus is die Here van die Here en die Koning van konings. Aan Hom is elke gesag onderwerp en voor Hom sal elke knie buig. In Hom alleen is al my verwagting en op Hom alleen vertrou ek.

Ek bid dat U deur U Heilige Gees elke persoon wat na vandag se verkiesing in een of ander posisie van leierskap verkies word, in diens sal neem, net soos U konings en leiers in die geskiedenis in diens geneem het, om mee te werk om die swaarkry en die ellende in ons mooi land minder te maak en U koninkryk te laat kom.

Aan U al die eer.

Amen

DAAGLIKSE GEBED – 19 JULIE 2016

Ewige God en Vader van Ons Here Jesus Christus, ek bid vanoggend vir wysheid in hierdie tye van onsekerheid. Gee dat ek in hierdie dag sal beleef dat U, Heilige Gees, van oomblik tot oomblik die waarheid aan my bekend sal maak.

Ek bid vir vastigheid in tye van geestelik en emosionele rusteloosheid terwyl ek, as deel van my lewensreis op hierdie aarde, met tye worstel met my eie sondigheid en self-twyfel.

Ek bid dat U Woord my lewe so sal verryk dat my verhouding met U nog meer intiem sal raak, waarin ek U hoe langer hoe beter leer ken en U my lewe hoe langer hoe meer in U diens kan gebruik.

Ek bid dat elkeen van U kinders in hierdie dag hierdie wysheid, vastigheid en verrykking deur U Woord sal beleef, sodat ons lewens elke dag meer en meer ‘n loflied tot U eer sal wees. Ek bid dat elkeen van U kinders sal beleef dat U hulle intrek in ‘n persoonlike verhouding van gemeenskap met U en met ander gelowiges en dat U op hierdie wyse U koninkryk op aarde sal laat kom, net soos in die hemel.

Aan U al die eer.

Amen